Staj Yönergesi

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
POLATLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç

MADDE 1 -  Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önlisans öğrencilerinin, okulda edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye çalışmalarında edindikleri beceri deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, iş ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak üzere eğitim-öğretimin zorunlu bir parçası olan işyeri staj çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -  Bu yönerge Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj çalışmalarını düzenler, yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -  Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22 Mayıs 2002 tarih, 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -  Bu Yönergede geçen;

Üniversite: Gazi Üniversitesini,

Meslek Yüksekokulu: Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu,

Müdürlük: Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesini,

Eğitici Personel: Mesleki yeterliliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan ve meslek yüksekokullarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretim elemanlığı yapabilme yeterliğine sahip kişiyi,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki; çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği menşeli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

İşyeri:Öğrencinin eğitim gördüğü, programın gereklerine ve o programdan beklenen eğitim öğretime uygun olarak uygulama yapılabilecek ve staj komisyonunca uygun görülmüş öğrencinin staj yapacağı / yaptığı kamu veya özel kurum, kuruluş, tesis, laboratuvar vb. yerleri,

Yönetmelik: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliği,

Staj Komisyonu: Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölümlerinde staj işlemlerini yürüten komisyonu ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Staj Süresi

MADDE 5 -  Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul öğrencileri, öğrenimleri süresince en az 30 (otuz) iş günü staj yapmak zorundadırlar. Özelliği olan stajlar için Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak stajın özelliğine göre yer, zaman ve süre tespitini yapabilir.

Staj Yeri

MADDE 6 -  Öğrenciler stajlarını, alanlarına uygun yurt içi ve yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yaparlar.

MADDE 7 -  Staj yerleri, bölüm başkanlığınca uygun görülen yerler öncelikli olmak kaydıyla, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından bulunur.

MADDE 8 -  Stajyer öğrenciler; staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek sorumlu personel nezaretinde stajını tamamlar.

Staj Zamanı

MADDE 9 -  Stajlar, üniversite akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan günlerde, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün uygun gördüğü tarihlerde yapılır. Staj yapılan iş yerinin hafta sonları da (Cumartesi-Pazar) faaliyette olması durumunda belgelemek şartıyla öğrenci hafta sonunda staj yapabilir.

Staj Yerine Devam Zorunluluğu

MADDE 10 -  Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Stajyer öğrenci iş yerinin programına ve çalışma saatlerine göre staja devam etmek zorundadır. Devamsızlık süresi her ne olursa olsun bir işyerinde yapılan toplam stajın % 10’nu geçemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJ KOMİSYONUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonlarının oluşturulması

MADDE 11 -  Her bölümde Bölüm başkanlığınca, staj yerlerinin belirlenmesi, staj esaslarına ilişkin işlemlerinin yürütülmesi, staj defterlerinin incelenmesi ve staj değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bölüm başkanı başkanlığında diğer ikisi de üye olmak üzere üç öğretim elemanından oluşan Staj Komisyonu kurulur.

Staj Komisyonlarının Görevleri

MADDE 12 -  Bölüm Staj Komisyonları gerektiğinde değerlendirme süresi içinde yazılı/sözlü sınav düzenleyebilirler, staj çalışmalarını yerinde denetleyebilirler.Staj sonunda staj değerlendirme formları ve devam çizelgelerini değerlendirerek başarılı olan öğrencilerin listelerini oluştururlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

Staj Öncesinde

MADDE 13 -  Meslek Yüksekokulu öğrencileri ilgili bölüm başkanlığınca her yıl en az 1 kez staj konusunda bilgilendirilir veya bilgilendirme sunumu web sayfasında yayınlanır.

MADDE 14 -  Öğrenci, ilgili Staj Komisyonu üyelerinin herhangi birisiyle ön görüşme yaparak staj yapmaya karar verdiği yer için, ‘’Staj Başvuru Formu’’nu iki nüsha olarak doldurur. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Güvencesi onayı için formu Müdürlüğe onaylatarak ilgili iş yeri yetkilisinin onayını alır. İlgili iş yeri tarafından onaylanmış ‘’ Staj Başvuru Formu’’nun bir nüshası ve sigorta girişi için istenen belgeler, Müdürlükçe belirlenen tarihlerde Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine posta veya elden teslim edilir. Staj belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin sosyal güvenlik sistemine girişleri yapılamayacağı için stajlarına başlamaları söz konusu olamaz.

Staj Esnasında

MADDE 15 -  Stajyer öğrenci, işletmedeki staj süresi içinde staj evrakını doldurur ve çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri işletme yetkililerine onaylatır. Staj defterinin her sayfasının işletmedeki staj sorumlusu veya sorumluları tarafından imzalanmış olması, ilk ve son sayfaların ise onaylı ve mühürlü olması gerekmektedir. Staj defterinin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a)   “Öğrenci Staj Sicil Fişi” ve staj defterinin doldurulmasında tükenmez kalem, dolmakalem vb. kullanılmalı ve yazılar okunaklı olmalıdır.
b)   “Öğrenci Staj Sicil Fişi” işyeri tarafından kapalı ve mühürlü zarfla postalanmalıdır. Stajyerler kapalı ve mühürlü zarftaki “Öğrenci Staj Sicil Fişi”ni, staj defteriyle birlikte elden de teslim edebilirler.
c)   Staj defterinin ilk sayfası eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Öğrenci bilgileri, staj dalı, işyerinin bilgileri, imzası ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır.
ç)   Staj defterindeki tablolar eksiksiz doldurulmalıdır.
d)   Staj defterlerinde doldurulan sayfaların üst tarafındaki başlık kısımları (yapılan iş, sayfa no, tarih) mutlaka doldurulmalıdır.
e)   Stajdaki çizimler teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir.
f)    Konu başlıkları numaralandırılmalı, birinci derece konu başlıkları tümü büyük harf, ikinci derece konu alt başlıklarında kelimelerin sadece ilk harfleri büyük ve daha alt derece konu başlıklarında sadece ilk harf büyük olmalıdır.
g)   Tüm şekil, grafik ve çizelgeler konu başlıklarına göre numaralandırılmalı, konu anlatımlarında bu numaralara gerekli atıflar ve açıklamalar yapılmalıdır.
ğ)   Staj defterlerinin başında staj yerinin genel tanıtımı (işyerinin adı, adresi, bağlı olduğu kuruluşlar, kısa tarihçesi, organizasyon yapısı, çalışma alanları, sektör içindeki yeri, misyonu, vizyonu, iş stratejisi vs.) yazılmalıdır.
h)   Bilgiler, yapılan iş sırasına göre belirli düzende verilmelidir.
ı)    Staj defteri sayfaları yeterli olmadığı takdirde, aynı formda oluşturulacak A4 boyutlarında standart sayfalar deftere ayrı bir dosya ile eklenebilir. Ek dosyadaki tüm sayfalar da onaylı olmalıdır.
i)    Staj defterlerine sadece o işyeri ile ilgili teknik bilgiler (yapılan iş ile ilgili parça/sistemlerin yapısı, çalışma prensipleri, türleri, görevleri vs.) yazılmalıdır.
j)    İşletmeye ait staj konularını ilgilendiren ve işletme tarafından izin verilen proje, fotoğraf, broşür, standart ve kullanma kılavuzu gibi belgeler staj defterine eklenebilir.
 

Staj Sonrasında

MADDE 16 -  Öğrenci, staj evraklarını stajı takip eden, yarıyılın ikinci haftasında bölüm başkanlığına teslim edilir.

MADDE 17 -  Süresi içinde teslim edilmeyen, eksik hazırlanmış veya onaysız staj defterleri ve sicil fişleri, değerlendirmeye alınmaz.

Stajın Değerlendirilmesi ve Başarı

MADDE 18 -  Staj değerlendirmesi; Bölüm Staj Komisyonu tarafından ilan edilen günlerde yapılır. Mezun durumda olan öğrenciler için staj komisyonu toplanıp değerlendirme yapabilir.

MADDE 19 -  Stajını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmeleri; ilgili bölümün Staj Komisyonu tarafından yapılan inceleme, sınav ve değerlendirmeler sonucu yapılır.

MADDE 20 -  Değerlendirme sonucunda öğrencinin yaptığı staj kabul veya reddedilir. Öğrenci geçersiz sayılan stajını aynı yerde yapabileceği gibi farklı bir yerde de yapabilir.

MADDE 21 -  Staj sonuçları, staj değerlendirmesini izleyen 2 hafta içinde web ortamı veya bölüm duyuru panolarında ilan edilir. Bu şekilde yapılan sonuç duyuruları, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

MADDE 22 -  Staj değerlendirme sonuçlarına itiraz, sonuçların duyurulmasından itibaren bir (1) hafta içinde yazılı olarak ilgili bölüm başkanlığına yapılmalıdır.

MADDE 23 -  Staj sonuçlarına itirazları kabul edilen öğrencilerin; stajlarının yeniden değerlendirilmesi, Staj Komisyonu tarafından bir (1) hafta içinde yapılır.

MADDE 24 -  Staj defterleri; Bölüm Başkanlığı tarafından, stajın yapıldığı tarihten itibaren dört (4) yıl süreyle bölüm arşivinde muhafaza edilir.

MADDE 25 -  Branşı ile ilgili herhangi bir Meslek Yüksek Okulu programından yatay geçiş, fakülteden veya ÖSS yerleştirme ile gelen öğrencilerin stajları (30) iş gününden az olmamak ve belgelendirmeleri şartıyla yapılmış kabul edilir.

MADDE 26 -  Staj süresince ücret ödenip ödenmemesi veya ödenecek ücretlerin miktarı stajyer öğrenci ile kurum ve kuruluşlar arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

MADDE 27 -  Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek başarısı onaylanmak üzere üniversite staj ve eğitim uygulama kuruluna sunulur.

MADDE 28 -  Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu, mevcut staj defteri veya dosyasını, işverenden gelen işveren raporunu, ziyaretçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırabilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye bir mülakat veya uygulama yaptırabilir.

MADDE 29 -  Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya ara vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

Yurtdışında Staj

MADDE 30 -  Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonuna verir. Bu talepler Meslek Yüksekokulunun Staj Komisyonunca değerlendirilir ve yurt dışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili meslek yüksekokulu Staj Komisyonuna verirler, uygun görülenler komisyon tarafından onaylanır.

MADDE 31 -  Yurtdışında yapılan stajlara ait belgeler staj yönergesinde belirtilen esaslara göre İngilizce de yazılabilir.

Denetici Öğretim Elemanı

MADDE 32 -  İlgili staj komisyonu başkanlığı öğrencinin stajına devamını ve staj çalışmalarını denetlemek üzere öğretim elemanı görevlendirebilir. Staj yerleri; coğrafi yerleşim olarak ilgili bölümün uzağında bulunması durumunda, staj denetimi başka bir üniversitenin veya kamu kuruluşunun elemanları vasıtasıyla yaptırılabilir. Denetimlerde bir denetim tutanağı düzenlenir. Denetim tutanağı, öğrencinin okuduğu bölümün staj komisyonuna gönderilir. Ayrıca öğrencinin stajına devam durumları telefonla veya elektronik yazışmalar ile de sorgulanabilir.

 

 Eğitici Personel ve Görevleri

MADDE 33 -  Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyerlerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektiği şekilde uygulanmasından sorumludur.

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

MADDE 34 -  Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Üniversite Staj Komisyonuna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

MADDE 35 -  Öğrenci staj yaptığı sürece, işyerinin yasal, idari, çalışma, disiplin ve iş güvenliği kuralları ile Gazi Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmüne uymak zorundadır.

MADDE 36 -  Stajyer öğrenci; staj konusu ile ilgili, işyerlerindeki yetkililer tarafından verilecek çalışmaları yapmak zorundadır.

 

Staj Sırasında Hastalık ve Kaza Durumu

MADDE 37 -  Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum işyeri tarafından Üniversite Staj Komisyonuna bildirilir. Üniversite Staj Komisyonu, öğrencinin durumunu ailesine bildirmekle yükümlüdür. Öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yansını geçemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

 Yürütme

MADDE 38 -  Bu yönerge hükümleri Gazi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 39 -  Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22 Mayıs 2002 tarih, 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 40 - Bu yönerge esasları, Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra Gazi Üniversitesi Senatosunun onayı ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.